Hjem

Hva er trafikkforsikringsavgiften?

Trafikkforsikringsavgiften er en avgift som forsikringsselskapene skal betale til staten på obligatoriske ansvarsforsikringer/trafikkforsikringer på kjøretøy. Forsikringsselskapene vil kreve inn avgiften sammen med forsikringspremien, og du skal derfor betale den samtidig som du betaler trafikkforsikringen til forsikringsselskapene. Du vil med andre ord få færre fakturaer å forholde deg til enn i dag. Avgiften vil ha samme struktur og nivå som dagens årsavgift.

Hvorfor var 2017 siste året årsavgiften kreves inn?

Årsavgiften ble erstattet av trafikkforsikringsavgiften den 1. januar 2018. 

Hvorfor erstattes årsavgiften av trafikkforsikringsavgiften?

Årsaken er at det forenkler og gir mer fleksibilitet for bileierne som betaler avgiften gjennom forsikringspremien i de terminer som er avtalt med forsikringsselskapene, og kun så lenge bilen er forsikret. Omleggingen bidrar også til mer effektiv bruk av statens ressurser når avgiften legges til premien, fremfor at staten i tillegg skal sende ut fakturaer til alle bileierne. Mange opplever det som urimelig at dagens årsavgift forfaller i én stor faktura og at man må betale avgiften også i perioder man ikke bruker bilen. Dette løses ved å erstatte årsavgiften med en trafikkforsikringsavgift.

Hvorfor krever forsikringsselskapene inn trafikkforsikringsavgiften allerede i 2017?

Innfasingen av den nye avgiften begynner allerede i 2017. Dette skyldes at forsikringer som fornyes i 2017, også vil gjelde for deler av 2018. For de som betaler forsikringen i årlige terminer må derfor avgiften for 2018 prises inn i kravene som forsikringsselskapene sender ut i 2017. Den nye trafikkforsikringsavgiften for 2018 vil derfor inngå på forsikringsfakturaen allerede i 2017.

Kan forsikringsselskapene komme til å legge til et gebyr på dette, siden de nå skal kreve inn en avgift?

Særavgiften vil bakes inn i prisen på forsikringen og slik sett bli en del av priskonkurransen på forsikringsmarkedet. Den norske forsikringsbransjen er effektiv, kundevennlig og utvikler gode IT-systemer for å kunne implementere denne endringen i sine systemer. Det er en av grunnene til at dette er mulig.

Hvorfor er dette bedre for meg som bileier?

Omleggingen gir større fleksibilitet i avgiften ved eierskifter, avregistreringer og lignende enn tilfelle er ved dagens årsavgift. Årsavgiften kreves opp for ett helt år, eller halvår dersom bilen registreres i annet halvår. Trafikkforsikringsavgiften blir en døgnbasert avgift for den tiden bilen er forsikret. De som velger å betale forsikringspremien kvartalsvis eller månedlig vil få avgiften fordelt på samme måte. Slik kan du unngå én stor, årlig faktura som mange har ytret ønske om at kan deles opp.

Blir dette billigere for bileiere?

Omleggingen skal verken gjøre det billigere eller dyrere for bileiere som eier samme bil hele året. Prisen på forsikringen vil i utgangspunktet derfor øke med det samme beløpet som bileierne sparer ved at årsavgiften fjernes.

For bileiere som kjøper eller vraker biler ila. året vil det bli billigere, da de kun vil betale avgift for akkurat de dagene bilen er registeret og forsikret. Kjøper du for eksempel bil i slutten av juni eller desember vil du spare om lag 1500 kroner sammenlignet med dagens ordning.

De som privatleaser bil og som opplever at leasingselskapet i dag må legge mva. på årsavgiften når den viderefaktureres vil også slippe dette med trafikkforsikringsavgiften og dermed komme billigere ut.

Dersom du er så uheldig å måtte vrake bilen din og kjøpe en ny som følge av en ulykke må du i dag betale årsavgift for begge bilene. Dette vil du unngå med trafikkforsikringsavgiften og det vil derfor bli billigere for deg som bileier.

Jeg bruker bare bilen deler av året, hva betyr den nye avgiften for meg?

Du skal betale trafikkforsikringsavgift så lenge du har ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt. Dersom du ikke bruker kjøretøyet ditt, kan du avskilte det og dermed unngå å betale ansvarsforsikring og trafikkforsikringsavgift.

Jeg er ung og har dyr forsikring – blir trafikkforsikringsavgiften dyrere for meg?

Nei. Trafikkforsikringsavgiften er et kronebeløp per døgn trafikkforsikring (ansvarsforsikring) og vil komme på toppen av dagens forsikringspremie som et kronebeløp – ikke en prosentsats. Beløpet vil med andre ord bli akkurat det samme uansett hva forsikringen for øvrig koster. Dermed skal kostnaden til bileier bli tilnærmet den samme som for dagens årsavgift.

Jeg skal selge en bil – vil jeg bli ansvarlig for kjøpers avgiftsinnbetaling?

Nei. Når du har solgt bilen og registrert eierskiftet kan du si opp forsikringen på samme måte som i dag. Du vil da ikke lenger være ansvarlig for trafikkforsikringsavgiften for den aktuelle bilen. Man vil dermed også slippe å ta stilling til spørsmålet om det er kjøper eller selger som skal betale årsavgiften det inneværende året, slik man må i dag.

Kan man med dette vrake biler når som helst på året og få refundert avgiften?

Ja. Du vil få både premieinnbetaling og trafikkforsikringsavgift refundert fra forsikringsselskapet for den perioden du har betalt for etter at bilen er vraket. Det vil ikke være noen konkrete datoer man må forholde seg til, slik som man må i dag.

For biloppsamlerne vil trafikkforsikringsavgiften gi bedre arbeidsforhold. Enkelte oppsamlere har opplevd å få inn halvparten av årets biler de siste ukene før årsavgiften forfaller. I et miljøperspektiv vil det være bra å unngå disse store toppene, da oppsamlerne i større grad vil ha mulighet for å demontere biler for deler som kan gjenbrukes.

Må jeg kontakte forsikringsselskapet mitt for å få betalt avgiften?

Det er allerede obligatorisk med ansvarsforsikring på alle biler, så du har allerede et kundeforhold til det forsikringsselskapet som vil kreve inn trafikkforsikringsavgiften.

Er alle forsikringsselskaper godkjente avgiftsinnkrevere?

Alle forsikringsselskaper som tilbyr obligatorisk trafikkforsikring på bil vil være særavgiftspliktige etter loven. De vil således være «godkjent» for å kreve inn avgiften.

Hva skjer med dem som ikke betaler forsikringspremien?

Dersom du ikke betaler forsikringspremiene kan selskapet si opp forsikringen, og kjøretøyet blir uforsikret. Eieren vil da få et varsel om at bilen er uforsikret. Det er under utvikling et tvangsgebyr som Trafikkforsikringsforeningen kan pålegge eieren å betale for hver dag bilen er uforsikret. Bruk av uforsikret bil er ulovlig, og kan bli straffet. Videre vil bilen bli avskiltet på samme måte som biler uten forsikring blir i dag.

Hvem skal jeg kontakte om jeg har spørsmål om den nye trafikkforsikringsavgiften?

Nærmere informasjon om trafikkforsikringsavgiften får du fra og ved henvendelse til ditt forsikringsselskap. I tillegg til informasjonen du får fra forsikringsselskapet, får du informasjon om den nye avgiften på Trafikkforsikringsforeningens nettsider.